Paslaugos

Paslaugos
PATVIRTINTA
UAB „Lazdijų sveikatos centras“
vyr. gydytojos 2020 m. gegužės 11 d.
įsakymu Nr. 35.

 

UAB ,,LAZDIJŲ SVEIKATOS CENTRAS“

 PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO PLANAS

 

UAB ,,Lazdijų sveikatos centras‘‘ visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant ambulatorinio apsilankymo aprašymo, siuntimo, atsakymo į siuntimą ir kt., tvarko per informacinę sistemą Foxus. Paciento duomenys  tvarkomi elektroninėje erdvėje, todėl užtikrinamas jų atsekamumas ASPĮ informacinėje sistemoje.

Infrastruktūra 

Karantino laikotarpiu dirbs kabinetai, skirti nuotolinėms ir tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijoms:

Poliklinika

 • 2 vaikų ligų;
 • 5  šeimos gydytojų kabinetai;
 • 1 chirurgijos kabinetas;
 • 1 psichikos sveikatos skyrius;
 • laboratorija;
 • 3 kabinetai skirti invazinėms ir neinvazinėms procedūroms;
 • 1 odontologijos kabinetas būtinajai pagalbai.

Seirijų ambulatorija:

 • 1 šeimos gydytojo kabinetas;
 • 1 odontologijos kabinetas būtinajai pagalbai;
 • 1 kabinetai skirti invazinėms ir neinvazinėms procedūroms.

Veisiejų šeimos gydytojų kabinetas:

 • 2 šeimos gydytojų kabinetai;
 • 2 kabinetai skirti invazinėms ir neinvazinėms procedūroms.

Įstaiga per dieną gali priimti tiesioginio kontakto konsultacijoms iki 80 pacientų ir suteikti apie 240 nuotolinių konsultacijų. Tiesioginio kontakto konsultacijoms pacientai priimami griežtai suderinus laiką.  Šeimos gydytojai tiesioginio kontakto konsultacijoms pacientus registruoja iki 14.00 val., nedubliuojant laiko t. y. pacientai registruojami į skirtingus šeimos gydytojų kabinetus 10 min. intervalu. Tiesioginio kontakto konsultacijoms skiriama 20 min., po konsultacijos 20 min. skiriama dezinfekcijai. Kas valandą seka kartojasi. Kitu laiku teikiamos tik nuotolinės paslaugos, laikas skiriamas tyrimų vertinimui ir dokumentų tvarkymui.

 Šeimos gydytojų kabinetų darbo organizavimo pavyzdys:

 • 23 kabinetas -  valanda 00min.
 • 24 kabinetas- valanda 10 min.
 • 25 kabinetas – valanda 20 min.
 • 27 kabinetas – valanda 30 min.
 • 28 kabinetas – valanda 40 min.

ASPĮ darbuotojai naudoja asmeninės apsaugos priemones atsižvelgiant į saugumo lygius, nurodytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“. Visi įstaigos darbuotojai pakartotinai supažindinti su HN 47 -1 : 2012 ir HN 66 : 2013, AAP naudojimu ir įstaigoje  patvirtintu ,,Dezinfekcijos ir valymo plano papildymu, dėl paskelbtos ekstremalios situacijos COVID – 19‘‘. Pagal teikiamų paslaugų apimtis įstaiga atitinka II, odontologai III saugos lygį.

Identifikavus COVID - 19, lengva forma sergantys pacientai stebimi nuotoliniu būdu, informuojant, kad atsiradus naujų simptomų, turi kreiptis telefonu į karštąją liniją 1808. Pacientai, sergantys COVID-19 lengva forma, stebimi vadovaujantis LR SAM 2020-03-31 įsakymu Nr. V-636.

Visi darbuotojai, turėję kontaktą su sergančiuoju, būna saviizoliacijoje 14 parų, per tą laiką du kartus atliekami  mėginiai. Jeigu mėginiai neigiami, nebuvo COVID-19 būdingos klinikos, po 14 saviizoliacijos dienų personalas gali grįžti į darbą.

Pacientų aptarnavimo ir ASPP teikimo principai 

 1. Registratūra registruoja pacientus tik nuotoliniam konsultavimui t. y. vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymui, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimui ar pratęsimui, tyrimų paskyrimui, gydytojo ar slaugytojo konsultacijai.
 2. Tiesioginei konsultacijai pacientą registruoja gydytojas ar slaugytoja, išsiaiškinus epidemiologinę situaciją ir simptomus (dėl ko kreipiasi), taip pat nurodo tikslų konsultacijos laiką.
 3. Pacientas į gydymo įstaigą įleidžiamas ne daugiau nei 10 min. iki numatyto vizito laiko, įleidžiamas vienas pacientas, o esant būtinybei,  vienas lydintis asmuo, būtinai dėvintys kaukes.
 4. Kiekvieną įėjimą į įstaigą kontroliuoja darbuotojas, kuris išsiaiškina paciento asmens tapatybę, patikrina ar jo atvykimas yra suderintas su gydytoju ar slaugytoja, pamatuoja pacientui ir jį lydinčiam asmeniui  kūno temperatūrą bekontakčiu termometru.
 5. Jeigu pacientas nekarščiuoja, jis nukreipiamas į gydytojo kabinetą.
 6. Gydytojui paskyrus tyrimus pacientui paimami tyrimai ar suteikiama nurodyta paslauga kabinetuose, skirtuose invazinėms ir neinvazinėms procedūroms.
 7. Pacientui paskyrus  tyrimus nuotoliniu būdu nurodomas laikas kada atvykti į gydymo įstaigą. Dėl tyrimų atsakymų pacientas bendrauja su gydančiu gydytoju  ar slaugytoja nuotoliniu būdu.
 8. Karščiuojantys pacientai turi skambinti telefonu 1808 dėl COVID-19 tyrimo atlikimo. Asmenys, kurie atitinka  į karščiavimo kliniką nukreipiamų pacientų kriterijus, skambina šeimos gydytojui, kad gautų nukreipimą į Karščiavimo kliniką diagnozės patikslinimui ir COVID-19 tyrimui.
 9. Visi karščiuojantys  ir virusinius simptomus jaučiantys pacientai, kurie negali būti nukreipti į Karščiavimo kliniką, kuriems atliktas  COVID-19 mėginys yra neigiamas, registruojami atvykimui į gydymo įstaigą po gydytojo nuotolinės konsultacijos, nurodant laiką ir informuojant atsakingą personalą. Šios kategorijos pacientai įleidžiami pro ,,Nešvarų įėjimą‘‘ tiesiai į  14 kabinetą (izoliatorių). Gydytojas ir slaugytoja privalo dėvėti II ar III lygio apsaugos priemones. Visi gydytojo paskirti tyrimai  atliekami tame pačiame kabinete laikantis griežtų HN reikalavimų. Po paciento apžiūros kabinetas dezinfekuojamas vadovaujantis dezinfekciniu planu, kuris patvirtintas įstaigos vadovo. Panaudotos asmens apsaugos priemonės taisyklingai nusirengiamos ir sumetamos į tam skirtus konteinerius. Patalpa vėdinama. Kitas pacientas priimamas tik dezinfekavus kabinetą.
 10. Visi planiniai skiepai atliekami po pietų suderinus su gydytoju ar slaugytoja atvykimo laiką.
 11. Laukdami patekimo į ASPĮ pacientai vienas nuo kito privalo laikytis saugaus 2 m atstumo.
 12. Įstaigoje vykdoma priimtų pacientų skaičiaus stebėsena ir epidemiologinė situacija.
 13. Siekiant išvengti kryžminės taršos prevencijos, darbuotojų, kurie dirba kitose ASPĮ, bus užtikrintas darbo cikliškumas.
 14. Duomenys apie per dieną ASPĮ priimtą maksimalų pacientų skaičių kaupiami ir prireikus pateikiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ar Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
 15. Pacientų priėmimas vykdomas griežtai laikantis suderinto Plano.
 16. Su Planu supažindinami pasirašytinai visi ASPĮ darbuotojai.

________________